• Energiebelasting: Vrijstelling, teruggave of aangifte?

  Energiebelasting: Vrijstelling, teruggave of aangifte?
 • WOZ-advies: Gegarandeerd een redelijke waarde!

  WOZ-advies: Gegarandeerd een redelijke waarde!
 • Bouwleges: Laat ons uw aanslag controleren!

  Bouwleges: Laat ons uw aanslag controleren!
 • Precario: Belastingen op kabels en buizen?

  Precario: Belastingen op kabels en buizen?

(Petro)chemie

In de (petro-)chemische sector is een juiste WOZ-waardering van groot belang. De investeringen in de installaties zijn fors. Gemeenten proberen de WOZ-waarde vaak hoog vast te stellen, waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met de zogenoemde werktuigenvrijstelling. Onze adviseurs zijn helemaal thuis in de materie en zijn betrokken bij de waardering van dit soort complexe locaties in heel Nederland. 

WOZ en OZB
Raffinaderijen en productielocaties voor chemicaliën zijn niet eenvoudig te waarderen. Dat is ook de reden waarom veel bedrijven in deze sector overleg voeren met de gemeente over de WOZ-waardering. Juist omdat het zo specialistisch is, kan het verstandig zijn de WOZ-waarde door onze deskundigen te laten toetsen. Gemeenten baseren zich meestal op de activaadministratie en indexeren vaak tientallen jaren achtereen de historische kostprijs

Dit kan door ontwikkelingen in de (bouw)technieken leiden tot een vervangingswaarde die ten opzichte van de marktprijs veel te hoog is. Wij toetsen de volledige taxatie voor u. Daarbij hebben wij speciale aandacht voor de werktuigenvrijstelling. Deze geldt zowel voor (gedeelten van) installaties in de open lucht als voor installaties in gebouwen. Veel gemeenten passen deze vrijstelling te beperkt toe. Dat leidt tot een (veel) te hoge WOZ-waarde en aanslagen onroerendezaakbelastingen. Betaal niet te veel en vraag ons om een second opinion!

Precariobelasting
Maakt uw bedrijf gebruik van onder- of bovengrondse pijpleidingen om producten te vervoeren? Mogelijk ontvangt u daarvoor aanslagen precariobelasting. Dit is niet altijd terecht, want precariobelasting mag bijvoorbeeld niet worden geheven over leidingen die niet in openbare overheidsgrond liggen. Daarnaast mogen geen aanslagen worden opgelegd als de grondeigenaar de leidingen moet toestaan. Stuur ons binnen zes weken na dagtekening een kopie van uw aanslag op en we beoordelen voor u of deze correct en terecht is.

 

Energiebelasting
Mogelijk heeft uw bedrijf meerdere aansluitingen voor elektriciteit of aardgas. Het komt bijvoorbeeld bij langere leidingtracés voor dat er meerdere boosterpompen worden gebruikt. Vaak is dan een teruggave van energiebelasting mogelijk. Een teruggave is onder voorwaarden ook mogelijk als u elektriciteit verbruikt voor metallurgische of elektrolytische procédés of aardgas verbruikt in een installatie voor warmtekrachtkoppeling. Wij regelen de teruggave waar u recht op heeft graag voor u.

In uw sector komt het ook veelvuldig voor dat energieproducten zoals aardgas en elektriciteit, maar ook gassen die in de productieprocessen ontstaan, aan buurbedrijven worden doorgeleverd. Mogelijk bent u over deze doorlevering energiebelasting verschuldigd. Ook als uw bedrijf zelf elektriciteit opwekt, kunnen er issues of kansen in de energiebelasting zitten. Onze specialisten kunnen de situatie bij uw bedrijf voor u doorlichten en de besparingsmogelijkheden en eventuele risico's in kaart brengen.

Bouwleges
Gaat uw bedrijf investeren in nieuwe installaties of een fabrieksgebouw? Dan heeft u van het bevoegd gezag een omgevingsvergunning nodig. Vaak wordt daar een aanslag bouwleges voor opgelegd. Deze aanslag wordt meestal gebaseerd op de bouwsom, maar let op: niet alle onderdelen van die bouwsom zijn belastbaar. Laat u door onze adviseurs begeleiden bij het bepalen van de bouwsom die u bij de vergunningaanvraag invult of laat ons binnen zes weken de aanslag controleren. Een goede controle loont!