Waterschapsheffingen

Waterschapsheffingen

Waterschappen kunnen aan bedrijven en instellingen naast zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing ook watersysteemheffing en wegenheffing in rekening brengen. De watersysteemheffing voor eigenaren kent verschillende onderdelen; een locatie is gebouwd, ongebouwd of een natuurterrein. Voor gebouwde eigendommen geldt de WOZ-waarde. Voor grond geldt de kadastrale oppervlakte als maatstaf. Een juiste kwalificatie kan uw organisatie veel geld besparen! Het is bovendien niet toegestaan om voor een onroerende zaak op basis van de WOZ-waarde en de kadastrale oppervlakte te belasten.

 

Verder betalen bedrijven wegenheffing aan het waterschap voor het onderhoud van een deel van het Nederlandse wegennet. Waterschappen zijn echter niet overal in het land verantwoordelijk voor dit beheer. Voor gebieden waar het waterschap die taken niet uitvoert, gelden vrijstellingen.

De waterschapsheffingen kennen verschillende tarieven voor binnendijks en buitendijks gelegen onroerende zaken. Ook hier geldt: een nauwkeurige controle van uw aanslagen kan u een flinke teruggave opleveren!