Algemene voorwaarden TAXX B.V.

1. Algemeen
1.1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
1.2. TAXX: TAXX bv., gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel aldaar onder nummer 244618711.
1.3. Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij TAXX zich ten opzichte van Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door TAXX aan Opdrachtgever, behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden in de opdrachtbevestiging wordt afgeweken.
2.2. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door TAXX uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. De Overeenkomst wordt gevormd door de opdrachtbevestiging samen met deze algemene voorwaarden en komt tot stand op het moment dat de door TAXX en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging retour is ontvangen door TAXX. Zolang de opdrachtbevestiging niet ondertekend door de daartoe gerechtigde persoon retour is ontvangen door TAXX, behoudt TAXX zich het recht voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan TAXX verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet – getekend door de daartoe gerechtigde persoon – retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat TAXX op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.
3.3. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
3.4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd of een bepaald project is aangegaan.

4. Medewerking door de opdrachtgever
4.1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke TAXX in overeenstemming met haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door TAXX gewenste vorm en wijze aan haar ter beschikking worden gesteld.
4.2. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat TAXX onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
4.3. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan TAXX ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
4.4. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat TAXX wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van TAXX noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon-, internet- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. TAXX zal viruscontrole procedures toepassen wanneer TAXX van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
4.5. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, zal Opdrachtgever het door TAXX noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde TAXX in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
4.6. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

5. Uitvoering van de opdracht
5.1. Alle werkzaamheden die door TAXX worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van TAXX, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
5.2. TAXX bepaalt de wijze waarop en door welke medewerkers de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien in de opdrachtbevestiging medewerkers met naam worden genoemd, zal TAXX zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende medewerkers gedurende de gehele looptijd van de Opdracht beschikbaar blijven voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande dit voorgaande heeft TAXX het recht om dergelijke medewerkers na overleg met Opdrachtgever te vervangen.
5.3. TAXX kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien TAXX echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.
5.4. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met TAXX overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van TAXX om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op TAXX.
5.5. TAXX houdt terzake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van TAXX.

6. Taxatieopdracht
6.1. TAXX verricht professionele taxatiediensten. Aan TAXX verleende taxatieopdrachten worden uitgevoerd door de taxateurs die zijn aangesloten bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs.
6.2. Op de aan TAXX verleende taxatieopdrachten zijn van toepassing:
1. de meest recente versie van de 'Europese Taxatiestandaarden', ook wel European Valuation Standards (EVS) genoemd, uitgegeven door 'TEGoVA'; Indien er afgeweken is van deze standaard, heeft de taxateur verklaard in welke mate en met welke redenen hiervan is afgeweken.
2. de meest recente versie van de 'Algemene Gedrags- en Beroepsregels' en het 'Reglement WOZ', beiden uitgegeven door het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT); Indien er is afgeweken van dit reglement, heeft de taxateur verklaard in welke mate en met welke redenen hiervan is afgeweken.
6.3. Het doel van de taxatieopdracht, het taxatietype (volledige taxatie of hertaxatie of update), de van toepassing zijnde waardepeildatum en toestanddatum zijn vastgelegd in de overeenkomst van opdracht.
6.4. Indien de taxatieopdracht ziet op de vaststelling van de WOZ-waarde van het vastgoedobject, dan vindt de waardering plaats in euro's (€). De vastgestelde waarde wordt naar beneden afgerond op eenheden van € 1.000. Eventuele voor de WOZ-waardering relevante mutaties worden meegenomen in de taxatie.
De WOZ-waarde wordt vastgesteld met inachtneming van de (waarderingsficties als genoemd in artikel 17, tweede lid, van de) Wet WOZ.
6.5. Om tot een juiste taxatie te komen zal de taxateur ten minste, maar niet uitsluitend, de volgende verplichte onderzoeksgebieden onderzoeken en hierover rapporteren
• Juridische aspecten van het vastgoedobject;
• Gebruik van het vastgoedobject;
• Milieuaspecten;
• Marktomstandigheden;
• Bijzondere waardecomponenten;
• Referentieobjecten.
6.6. Indien de getaxeerde waarde boven € 5 miljoen euro (zegge: vijf miljoen euro) ligt wordt en de waarde wordt gerapporteerd in een taxatierapport dan wordt de taxatie ondersteund door een plausibiliteitsverklaring,
6.7. De uitgebrachte taxatie en/of het taxatierapport is uitsluitend bestemd voor het overeengekomen doel en de opdrachtgever. Er wordt door TAXX geen verantwoordelijkheid aanvaard voor enig ander gebruik of gebruik door anderen dan de opdrachtgever. Bijlagen die bij het taxatierapport zijn gevoegd vormen een onlosmakelijk deel van het taxatierapport.
6.8. TAXX draagt er zorg voor dat:
• De taxateur beschikt over voldoende kennis en kunde om het vastgoedobject te kunnen taxeren.
• De taxateur is volledig objectief en onafhankelijk, en zal in volledige vrijheid en autonoom tot een schatting van de waarde komen, zonder ongepaste beïnvloeding of druk van de opdrachtgever of anderen en zal hiermee alle (schijn van) belangenverstrengeling mijden.
• De taxateur heeft noch een taxatiebedrijf of onderneming waarbij hij direct of indirect enig belang heeft bij het te taxeren vastgoedobject.
• De taxateur is op geen enkele wijze (direct of indirect) betrokken bij het te taxeren vastgoedobject voor wat betreft bijvoorbeeld (advisering over) koop, verkoop, bemiddeling, beheer of financiering;
• De taxateur dan wel het taxatiebedrijf waaraan hij is verbonden, is in de afgelopen twee jaar niet betrokken geweest bij de aankoop, verkoop en/of taxatie van het vastgoedobject;
• De taxateur dan wel het taxatiebedrijf waaraan hij is verbonden, niet meer dan 25% van de totaalomzet uit het afgelopen jaar verkregen heeft van de opdrachtgever (inclusief de eventuele aan de opdrachtgever gelieerde bedrijfsonderdelen).
6.9. Taxateurs vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
6.10. De Opdrachtgever geeft hierbij uitdrukkelijke toestemming aan het taxatiebedrijf dat deze (de gegevens uit) het taxatierapport inclusief de daarbij behorende bijlagen en het daarbij behorende taxatiedossier ter beschikking zal (laten) stellen aan:
• de gemeente en/of het Samenwerkingsverband indien er sprake is van een WOZ-waardering
• het NRVT (of een door het NRVT aan te wijzen partij), in het kader van permanent toezicht op de taxateur;
• het NRVT (of een door het NRVT aan te wijzen partij), in het kader van tuchtrecht.
6.11. Door ondertekening van de Overeenkomst tot taxatieopdracht verklaart de opdrachtgever dat de door hem aangeleverde gegevens naar zijn beste wetenschap volledig en juist zijn.
6.12. Het taxatiebedrijf en de Opdrachtgever zijn overeengekomen dat voor de te verrichten werkzaamheden een vergoeding door de Opdrachtgever aan het taxatiebedrijf zal worden voldaan. De vergoeding maakt deel uit van de overeenkomst tot Opdracht.

7. Geheimhouding
7.1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is TAXX en de door haar ingezette medewerker(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.
7.2. Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is TAXX niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval TAXX voor zichzelf optreedt in een doorlopend toezicht, tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.
7.3. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door TAXX voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van TAXX, niet aan derden openbaren.
7.4. TAXX en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
7.5. Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 7.1 en 7.2, is TAXX gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van TAXX en slechts ter indicatie van de ervaring van TAXX.

8. Intellectuele eigendom
8.1. TAXX behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
8.2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, rekenmodellen systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van TAXX, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van TAXX toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

9. Honorarium
9.1. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is TAXX gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
9.2. Het honorarium van TAXX is exclusief onkosten van TAXX en exclusief declaraties van door TAXX ingeschakelde derden, tenzij anders is overeengekomen.
9.3. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.
9.4. Opdrachtgever zal zonder voorafgaande uitdrukkelijke instemming van TAXX geen beslissingen nemen of acties ondernemen, dan wel mededelingen doen aan overheidsinstanties en/of gerechtelijke instanties en/of energieleveranciers en/of derden die van invloed kunnen zijn op de uitkomst van de door TAXX ingestelde procedure(s).
9.5. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met artikel 9.4, dienen alle door TAXX gemaakte kosten en door TAXX geleden schade integraal door Opdrachtgever te worden vergoed.
9.6. In het geval door TAXX en Opdrachtgever is overeengekomen dat de opdracht geheel of gedeeltelijk uitgevoerd wordt op basis van een succesfee (no cure, no pay afspraak) dan worden de door TAXX gemaakte kosten en geleden schade in ieder geval vastgesteld op tenminste de helft van het overeengekomen succespercentage(s) vermenigvuldigd met de maximaal te realiseren besparing, dan wel als zulks hoger is de in betreffende procedures(s) bestreden aanslagen lokale heffingen, milieubelastingen (bijvoorbeeld energiebelasting) en andere voor Opdrachtgever bestreden bedragen. 

 

 

10. Betaling
10.1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door TAXX aan te wijzen bankrekening.
10.2. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
10.3. Bij overschrijding van de onder 9.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een consument is, is Opdrachtgever de vergoeding eerst verschuldigd nadat Opdrachtgever vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen aanvangende de dag na aanmaning, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding inzake incassokosten. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW, met een minimum van € 40,00 en een maximum van € 6.755,00. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom dan wel dat sprake is van een vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Deze vergoeding wordt verhoogd met BTW conform artikel 9 lid 1 van de wet op de omzetbelasting 1968. Indien Opdrachtgever geen consument is, maakt TAXX aanspraak op een vergoeding van 15% van de hoofdsom en rente onverminderd het recht van TAXX de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen.
10.4. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van TAXX daartoe aanleiding geeft, is TAXX gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door TAXX te bepalen vorm en/of een voorschot geeft.
10.5. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is TAXX gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan TAXX uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
10.6. Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

11. Reclames
11.1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan TAXX kenbaar te worden gemaakt.
11.2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van TAXX waarop de reclame geen betrekking heeft.
11.3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

12. Leveringstermijn
12.1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door TAXX is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.
12.2. Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit schriftelijk is overeengekomen.
12.3. De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij TAXX de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

13. Opzegging
13.1. Opdrachtgever, voor zover geen natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en TAXX kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.
13.2. Indien de Opdrachtgever de opdracht wenst te beëindigen, dan dient Opdrachtgever alle door TAXX gemaakte kosten en door TAXX geleden schade integraal te vergoeden.
13.3. In het geval door TAXX en Opdrachtgever is overeengekomen dat de opdracht geheel of gedeeltelijk uitgevoerd wordt op basis van een succesfee (no cure, no pay afspraak) dan worden de door TAXX gemaakte kosten en geleden schade in ieder geval vastgesteld op tenminste de helft van het overeengekomen succespercentage(s) vermenigvuldigd met de maximaal te realiseren besparing, dan wel als zulks hoger is de in betreffende procedures(s) bestreden aanslagen lokale heffingen, milieubelastingen (bijvoorbeeld energiebelasting) en andere voor Opdrachtgever bestreden bedragen.
13.4. De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
13.5. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door TAXX, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van TAXX bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. TAXX behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor TAXX extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
13.6. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

14. Aansprakelijkheid
14.1. TAXX zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van TAXX kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan TAXX onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is TAXX voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van TAXX die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is TAXX voor die schade aansprakelijk tot maximaal één van de bedragen zoals sub a, sub b, en sub c van dit artikel is vastgelegd, tenzij er aan de zijde van TAXX sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke beperking niet toestaat:
sub a In het geval van een adviesopdracht is TAXX aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat TAXX in het kader van de desbetreffende Opdracht heeft ontvangen. Bij een adviesopdracht met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat TAXX in het kader van de desbetreffende Opdracht over de laatste 6 maanden heeft ontvangen.
sub b In het geval van een belastingadviesopdracht is TAXX aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende Opdracht.
sub c In het geval van een Opdracht tot administratieve detachering, is TAXX aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat TAXX in het kader van de desbetreffende Opdracht heeft ontvangen. Bij een Opdracht met een langere doorlooptijd van meer dan 6 maanden, geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat TAXX voor haar werkzaamheden in de laatste 6 maanden van de Opdracht heeft ontvangen. Opdrachtgever vrijwaart TAXX voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan TAXX onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van TAXX en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. De in lid 1 sub a, b, en c van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door TAXX voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

15. Overmacht
15.1. TAXX is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet van TAXX en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
15.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TAXX geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TAXX niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van TAXX, ziekte van haar personeel, diefstal, of daaronder begrepen.

16. Contractsoverneming
16.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij TAXX hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. TAXX is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle terzake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
16.2. In geval van contractsoverneming vrijwaart Opdrachtgever TAXX ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

17. Internetgebruik
Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en TAXX op verzoek van één van hen door middel van elektronische maiI met elkaar kunnen communiceren. Zowel TAXX als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico's kleven zoals - maar niet beperkt tot - vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en TAXX stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als TAXX zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico's. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of TAXX ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

18. Vervaltermijn
Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens TAXX in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens TAXX kan aanwenden.

19. Afstand van rechten
Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van TAXX zal de rechten en bevoegdheden van TAXX onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

20. Nawerking
De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

21. Strijdige clausules
In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

22. Wervingsverbod
Geen der partijen mag tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de Opdracht medewerkers die vanuit de wederpartij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Opdracht in dienst nemen of met deze medewerkers over indiensttreding onderhandelen dan in overleg met de wederpartij. De partij die ondanks dit wervingsverbod toch (een) medewerker(s) van de andere partij in dienst neemt is gehouden aan die andere partij tenminste de wervingskosten te voldoen die de andere partij zal moeten maken om (een) vervangende medewerker(s) aan te trekken.

23. Toepasselijk recht en forumkeuze
23.1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en TAXX is Nederlands recht van toepassing.
23.2. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en TAXX, door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement te Rotterdam.

Rotterdam, november 2019