Geen precariobelasting bij gedoogplicht

Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen precariobelasting heffen over voorwerpen die zich boven, op of in voor de openbare dienst bestemde overheidsgrond bevinden. Precariobelasting wordt geheven over het terras op de hoek, maar bijvoorbeeld ook over (industriële) leidingen die zich in de grond bevinden. In sommige gevallen wordt echter ten onrechte precariobelasting in rekening gebracht.

Een dergelijke situatie deed zich voor in de gemeente Rijswijk. De gemeente had aan een telecombedrijf een aanslag precariobelasting opgelegd voor het hebben op of in de ondergrond van de gemeente van mantelbuizen en lasdozen. Eerder had de gemeente echter ingestemd met het aanleggen, uitbreiden en instandhouden van deze buizen en lasdozen. Gerechtshof te 's-Gravenhage oordeelde dat de gemeente geen precariobelasting mag heffen, omdat er een gedoogplicht is. De Hoge Raad heeft de uitspraak bekrachtigd. 

TAXX bv adviseert u graag over precariobelasting. Als uw bedrijf wordt belast met precariobelasting terwijl er een gedoogplicht bestaat voor het gebruik van grond, dan beoordelen wij graag voor u of er recht bestaat op een (gedeeltelijke) teruggave van belasting.